KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH Flow Solution Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Flow Solution Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Juliusza Bursche 6/2, NIP: 618-215-09-25, REGON: 363693789;

1. Inspektorem Ochrony Danych Flow Solution Sp. z o. o. jest osoba wyznaczona przez ADO e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 602 554 325;

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1 realizacja usługi szkoleniowej/doradczej; 2.2 realizacja projektów dofinansowanych,
2.3 marketingu bezpośredniego,
2.4 realizacji zawartych z Administratorem umów,
2.5 wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
2.6 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
2.7 weryfikacji wiarygodności płatniczej.

3. Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:

3.1 w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.1, 2.2, 2.4. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
3.2 w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.3. 2.6 i 2.7 – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów - art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
3.3 w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – wypełnienie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

8. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.