MAPP

Co opisuje technika MAPP?

Co opisuje technika MAPP Motivational Appraisal of Personal Potential?

Technika MAPP(*) jest narzędziem służącym do określania potencjału osoby, zwłaszcza w sferze zawodowej, a więc, innymi słowy, do identyfikowania jej możliwości w środowisku pracy. Co wyróżnia tę technikę, to fakt, że badana ona ten potencjał nie poprzez stwierdzenie występowania u badanej osoby określonych kwalifikacji, umiejętności czy zdolności – ale poprzez analizę posiadanych przez tę osobę jej naturalnych nastawień, upodobań i skłonności, zwanych łącznie motywacjami wewnętrznymi (motywacjami – bo leżą one u podstaw takich a nie innych zachowań i działań jednostki; wewnętrznymi – bo pierwotny bodziec umiejscowiony jest w tym przypadku we wnętrzu osoby). Wiedza o posiadanym systemie motywacji wewnętrznych jest bowiem o tyle ważna i praktycznie przydatna, że – jak się okazuje – w tym, na co się jest samorzutnie nastawionym i co się naturalnie lubi, jest się zwykle najlepszym, a przynajmniej – ma się największe możliwości rozwojowe.

System motywacji wewnętrznych

Każda osoba ma swój indywidualny system motywacji wewnętrznych, stanowiący składową jej osobowości. Z racji swojej niepowtarzalności da się go porównać do wzoru linii papilarnych. Określone natężenie poszczególnych motywacji oraz występowanie ich w konkretnych kombinacjach powoduje, że każda osoba w swoisty – charakterystyczny dla siebie sposób – realizuje się zawodowo i w życiu osobistym. Dzięki technice MAPP można uzyskać wgląd w niepowtarzalny system motywacji wewnętrznych danej osoby i określić jej potencjał motywacyjny w sferze zawodowej i społecznej.

W podejściu MAPP centralnym pojęciem jest motywacja wewnętrzna – coś, co u danej osoby istnieje samorzutnie i poprzedza takie a nie inne jej zachowanie czy działanie. W kategoriach praktycznych (upraszczając) można krótko powiedzieć, że motywacje wewnętrzne – w ujęciu techniki MAPP – to naturalne upodobania, nastawienia i skłonności danej osoby, co do których można powiedzieć, że:

 • mają relatywnie trwały charakter
 • mają różne natężenia i zwrot (występują motywacje i antymotywacje)
 • przejawiają się bezwiednie w zachowaniu/działaniu osoby
 • są „niewytrenowywalne” (bądź „wytrenowywalne” w niewielkim stopniu)

Analizy motywacji wewnętrznych

W najczęstszych zastosowaniach przedmiotem analizy motywacyjnej są motywacje wewnętrzne przydatne/istotne w poszczególnych sferach aktywności zawodowej. Z takiej perspektywy można mówić – przykładowo – o upodobaniu do pracy z ludźmi, o nastawieniu komunikacyjnym, o potrzebie nowości i zmiany, o nastawieniu na kierowanie innymi, o potrzebie harmonijnych relacji, o upodobaniu do koncentrowania się na szczegółach itd.

W najczęstszych zastosowaniach przedmiotem analizy motywacyjnej są motywacje wewnętrzne przydatne/istotne w poszczególnych sferach aktywności zawodowej. Z takiej perspektywy można mówić – przykładowo – o upodobaniu do pracy z ludźmi, o nastawieniu komunikacyjnym, o potrzebie nowości i zmiany, o nastawieniu na kierowanie innymi, o potrzebie harmonijnych relacji, o upodobaniu do koncentrowania się na szczegółach itd.

Analizy obrazu motywacji wewnętrznych osoby dokonuje się zwykle nie w sposób bezwzględny, ale odnosząc go do określonych oczekiwań związanych z wybranym rodzajem aktywności zawodowej czy publicznej (społecznej). Jest tak dlatego, że motywacje wewnętrzne trudno rozpatrywać jako posiadające – same w sobie – jakąś bezwzględną wartość; zwłaszcza zaś trudno mówić o wyższości jednych nad drugimi.

Można jedynie stwierdzać przydatność bądź nieprzydatność (a nawet szkodliwość) faktu występowania specyficznych motywacji wewnętrznych u danej osoby – w kontekście określonych sytuacji, w jakich znajduje się dana osoba, czy w odniesieniu do określonych form aktywności zawodowych czy społecznych, jakie ona podejmuje. Wtedy można mówić o następujących trzech prawidłowościach wiążących się z motywacjami wewnętrznymi:

 • występujące motywacje współgrające ze specyfiką danego rodzaju aktywności – konstytuują „silne strony” osoby (w danym kontekście);
 • występujące motywacje niewspółgrające ze specyfiką danego rodzaju aktywności – utrudniają osobie (a nawet uniemożliwiają) efektywne działanie;
 • odpowiednio urzeczywistniane motywacje – dają osobie poczucie satysfakcji z pracy/działania.

Jak działają motywacje wewnętrzne człowieka

Przy analizie wyników badania MAPP – które dostarczają wiedzy na temat motywacji wewnętrznych występujących u danej osoby – należy pamiętać z jakimi prawidłowości i mechanizmami mamy do czynienia w ich przypadku. W szczególności warte podkreślenia jest to, że:

 • motywacje wewnętrzne mogą występować u poszczególnych osób z różnym natężeniem; niekiedy to natężenie jest tak duże, że reprezentujące je motywacje nabierają charakteru nieodpartego; kiedy indziej określone motywacje wewnętrzne występują u danej osoby z natężeniem „zerowym”, co jest interpretowane jako brak motywacji określonego rodzaju, przejawiający się tym, że dana osoba nie będzie "sama z siebie" podejmowała określonych działań lub przejawiała określonych zachowań, a skłaniana do tego – będzie to robiła tylko w danym momencie i tylko w wyznaczonym zakresie;
 • nie jest tak, że wszystkie osoby w podobnie silny sposób motywowane są do przejawianych na zewnątrz zachowań – w wyniku działania istniejących u nich motywacji wewnętrznych, a co je różni, to tylko rodzaj tych motywacji; są bowiem osoby, u których występuje wiele – i różnych – motywacji wewnętrznych o dużym (i bardzo dużym) natężeniu motywującym, a są osoby, u których główne motywacje wewnętrzne (stwierdzane przez MAPP) mają wszystkie niewielkie natężenie.
 • nie można mówić o bezwzględnej wartości czy wyższości określonych motywacji wewnętrznych, a jedynie o ich przydatności bądź nieprzydatności (a nawet szkodliwości) w określonych sytuacjach czy w odniesieniu do określonych form aktywności zawodowej czy społecznej; na przykład, powszechnie cenione wysoko nastawienie kreatywne będzie istotnie bardzo przydatne w przypadku, gdy występuje u projektanta systemów informatycznego, ale będzie raczej niepożądane – a może nawet wręcz szkodliwe – w przypadku administratora systemów IT
 • nie można rozpatrywać pojedynczej motywacji – występującej u danej osoby – w sposób wyizolowany, ale zawsze na tle innych jej motywacji wewnętrznych; z jednej strony bowiem skutki faktu, że u kogoś występuje silna motywacja wewnętrzna danego rodzaju są dalece inne w zależności od tego, czy w danym obszarze jest to u tej osoby jedyna tylko silna motywacja czy też występują u niej jeszcze inne motywacje – podobnie silne jak ta czy wręcz silniejsze od niej; z drugiej strony, należy pamiętać, że poszczególne motywacje mogą na siebie wzajemnie oddziaływać, a ten wzajemny wpływ może w poszczególnych przypadkach mieć różny charakter, np. wzmacniający lub osłabiający, a przede wszystkim – ukierunkowujący.
 • motywacje wewnętrzne (nastawienia, upodobania, skłonności, potrzeby) – mają charakter stale występujących tendencji, gdzie ich rodzaj, jak i natężenie – jest relatywnie niezmienne w dłuższych okresach czasu (lub niewiele się zmieniające), zaś ich istnienie jest poza wolą (a nieraz nawet świadomością) osoby;
 • motywacje wewnętrzne mogą też mieć „ujemne” natężenie; mówimy wtedy o antymotywacjach; w takich przypadkach, posiadające je osoby będą zawsze bezwiednie unikały wchodzenia w takie role i sytuacje, gdzie podejmować by musiały niechciane i nielubiane czynności czy zachowania; jeżeli będą przymuszane do tego (okolicznościami czy zakresem obowiązków), będą robiły to niechętnie, czego rezultatem – w dłuższej perspektywie – będą gorsze, czy wręcz słabe, wyniki w pracy, a w odniesieniu do samych tych osób – stres i/lub frustracja.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby omówić, jak nasze programy szkoleniowe mogą wspierać Państwa cele zawodowe i organizacyjne. Jesteśmy gotowi dostosować nasze programy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniając tym samym najwyższą wartość i efektywność.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.