MAPP

Jak MAPP widzi indywidualny profil

Jak MAPP widzi indywidualny profil motywacyjny

Pełne wyniki badania motywacyjnego techniką MAPP są dostępne online na platformie internetowej MAPP3. Obejmują one w sumie ponad dwadzieścia diagramów, przedstawiających potencjał motywacyjny danej osoby w różnych obszarach i z różnych perspektyw. Centralną pozycję w raporcie wyników pełni diagram 'Hierarchia motywatorów bazowych’, który ma charakter ogólny i prezentuje profil motywacyjny osoby – z możliwie najszerszej perspektywy, co można by nazwać „rdzeniem motywacyjnym” danej osoby. Odnosi się to do zespołu 19 wymiarów, identyfikowanych przez technikę MAPP jako podstawowe i pierwotne, które konstytuują zasadniczy potencjał motywacyjny jednostki. Diagram pokazuje, jak w przypadku danej osoby owe bazowe motywatory plasują się w obrębie jej spektrum motywacyjnego.

Obraz profilu motywacyjnego jest wypadkową następujących czynników:

 • natężenia poszczególnych motywatorów – które spośród z nich znajdują się w Twoim przypadku na jakich poziomach motywacyjnych (dla ułatwienia: złote gwiazdki symbolizują poziom '1', srebrne – poziom '2' itd.);
 • hierarchii poszczególnych motywatorów – w jakiej kolejności występują one w Twoim przypadku;
 • kombinacji określonych motywatorów – w jakich zestawieniach występują one na kolejnych poziomach.

Co osoba badana znajdzie w pełnym raporcie wyników MAPP

Diagramy składające się na pełny zakres wyników badania motywacyjnego techniką MAPP (dostępnych online na platformie MAPP3) zgrupowane są w bloki tematyczne, tzw. zakresy, którymi są:

Zakres podstawowy – przekrojowy: Profil motywacyjny osoby – zawierający:  

 • diagram centralny: 'Hierarchia motywatorów bazowych'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. gwiazd motywacji): 'Relacje służbowe', 'Orientacje zawodowe', 'Fazy procesu'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. zestawień wstęgowych): 'Treść pracy', 'Informacje w pracy', 'Zadania w pracy', 'Ludzie w pracy', 'Charakter pracy'

Zakres uzupełniający pierwszy: Rozszerzenie menedżerskie – zawierający:   

 • diagram centralny: 'Motywacjogram menedżerski'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. gwiazd motywacji): 'Komponenty zarządzania', 'Funkcje zarządcze'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. zestawień wstęgowych): 'Role kierownicze'

Zakres uzupełniający drugi: Rozszerzenie interpersonalne – zawierający:   

 • diagram centralny: 'Motywacjogram interpersonalny'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. gwiazd motywacji): 'Relacje interpersonalne'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. zestawień wstęgowych): 'Nastawienia społeczne', 'Bezpośrednie relacje'

Zakres uzupełniający trzeci: Rozszerzenie aktywnościowe – zawierający:  

 • diagram centralny: 'Mentalne nastawienia aktywnościowe'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. gwiazd motywacji): 'Sfera aktywności', 'Styl aktywności'
 • diagramy wycinkowe (w postaci tzw. zestawień wstęgowych): 'Uzdolnienia w pracy', 'Potencjał dziedzinowy', 'Działanie w pracy'

Zakres dodatkowy: Materiały pomocnicze – zawierający:   

 • diagramy pomocnicze: 'Portret motywacyjny osoby', 'Nastawienia dot. procesu edukacyjnego', 'Mozaika specjalności zawodowych'
 • analiza aspektów zawodowych (diagram i komentarz słowny)

Poza specyficznymi formami prezentacji wyników, występującymi w przypadku 'Hierarchii motywatorów bazowych’ oraz obu motywacjogramów, wyniki badania motywacyjnego techniką MAPP prezentowane są na platformie MAPP3 zasadniczo w dwóch postaciach, którymi są:

 • diagramy mające postać tzw. gwiazd motywacji wewnętrznych – służące wstępnej „poglądowej” prezentacji wyników w danym obszarze;
 • tabelaryczne diagramy wstęgowe – służące bardziej szczegółowej i systematycznej prezentacji wyników w danym obszarze.

Podsumowanie – dlaczego wiedza o posiadanych motywacjach jest tak ważna i przydatna

Jak stwierdzono w poprzednich częściach niniejszej informacji, w przypadku motywacji wewnętrznych mamy do czynienia z czymś, co jako względnie stała tendencja istnieje u danej osoby samorzutnie i poprzedza takie a nie inne jej zachowanie czy działanie. Konsekwentnie więc, wiedza o motywacjach wewnętrznych danej osoby (o występowaniu ich u niej w określonych natężeniach i kombinacjach) jest o tyle istotna, że pozwala w pewien sposób przewidywać sposób jej reagowania, działania i zachowania oraz określać jej potencjał, zwłaszcza w sferze zawodowej i społecznej. Można tu mówić o następujących prawidłowościach:

 • mniej lub bardziej świadomie, osoba będzie bezwiednie zawsze dążyła do wchodzenia w takie role i sytuacje, gdzie będzie mogła dać wyraz swoim motywacjom wewnętrznym (nastawieniom, upodobaniom, skłonnościom, potrzebom), zwłaszcza tym najsilniejszym;
 • „pozostawiona sobie” w sytuacji wyboru dana osoba będzie zawsze chętniej i w pierwszej kolejności realizowała te zadania, które będą zbieżne z jej motywacjami wewnętrznymi, inne zaś będzie odsuwała na – bliższe lub dalsze – „później”;
 • osoba realizująca działania, wobec których nie posiada motywacji wewnętrznych, musi sama w sobie wyrobić odpowiednie nawyki bądź nieustanie świadomie sterować swoim zachowaniem i działaniem, w co angażuje dodatkowy wysiłek i czas; jednocześnie, nawet wtedy nie ma gwarancji, że wystarczy to do uzyskania pełnego powodzenia w realizacji tych działań, zwłaszcza gdy mają być one realizowane przez dłuższy czas;
 • osoba wykonująca zadania, wobec których posiada motywacje wewnętrzne, przejawia pożądane zachowania i podejmuje odpowiednie działania w sposób samorzutny i spontaniczny;
 • praca na stanowisku, gdzie zakres i charakter obowiązków współgra z motywacjami wewnętrznymi danej osoby, będzie przynosiła tej osobie satysfakcję, a praca ta będzie wykonywana przez nią dobrze i efektywnie;
 • pozytywne i odpowiednio wzajemnie się wzmacniające i ukierunkowujące motywacje wewnętrzne – występujące u danej osoby z dużym natężeniem w określonym obszarze – są podstawą do ujawnienia się i rozwinięcia w jej przypadku mniej lub bardziej wyraźnych talentów w danej sferze; można to też ująć inaczej: obraz MAPP'owsko rozumianych motywacji wewnętrznych – stwierdzonych u danej osoby – stanowi pewnego rodzaju „mapę drogową” dla samorealizacji jednostki.

Sprowadzając powyższe do kontekstu zawodowego, można więc stwierdzić, że osoba posiadającą odpowiednie dla danego miejsca/stanowiska pracy motywacje wewnętrzne będzie na koniec zawsze osiągała lepsze wyniki niż osoba takich motywacji wewnętrznych pozbawiona (przy porównywalności innych czynników). Druga z tych osób może próbować nadrobić te braki (na które nie ma wpływu) bardziej wytężoną pracą, większym staraniem, determinacją itp. i będzie w stanie uzyskać wyniki na podobnym poziomie co pierwsza osoba, ale dużo większym wysiłkiem (co będzie skutecznym rozwiązaniem tylko na krótszą metę). Podobnie, ewentualna przewaga z tytułu posiadania większej wiedzy czy doświadczenia na danym miejscu/stanowisku pracy zostanie względnie łatwo zniwelowana przez osobę nową i nieprzygotowaną, ale posiadającą odpowiednie motywacje wewnętrzne. Wynika to z tego, że osoba lubiąca swoja pracę zwykle bardzo szybko przyswaja wszystkie konieczne dla niej elementy wiedzy i doświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby omówić, jak nasze programy szkoleniowe mogą wspierać Państwa cele zawodowe i organizacyjne. Jesteśmy gotowi dostosować nasze programy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniając tym samym najwyższą wartość i efektywność.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.